ANBI

ANBI

Statuten

Art. 1

De gemeente draagt de naam Baptisten Gemeente. Zij is gevestigd te Nieuwe Pekela.

Vastgelegd in de statuten van november 1948.

De Baptisten Gemeente maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2

De gemeente aanvaardt uitsluitend als haar grondslag de geopenbaarde waarheid Gods, zoals die in de Heilige Schrift of de Bijbel, welks inhoud  zij als het onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is. Zij gelooft en belijdt mitsdien:

  1. dat het ganse menselijke geslacht, door af te vallen van God, geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der zonde rechtvaardig aan het oordeel des doods overgegeven is;
  2. dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der zielen alleen gewrocht is en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus, die door Zijn vleeswording zichzelf vernederd en gegeven heeft, tot eer Zijns Vaders en tot zaligheid der mensen, ‘s Vaders raad en wil te volbrengen, door Zijn middelaarslijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en de heerschappij des Satans te verbreken; die begraven is, maar ten derde dage is opgestaan en daardoor krachtiglijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn; die  nu opgevaren ten hemel aan ‘s Vaders rechterhand verhoogd, bekleed is met alle macht in de hemel en op  aarde; die aan Zijn Gemeente de Heilige Geest met Zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden om haar te heiligen en in staat te stellen overal in de wereld door het evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen en die eens naar Zijn belofte wederkomen zal om al de Zijnen persoonlijk tot Zich te verzamelen in Zijn Heerlijkheid en om als rechtvaardige Rechter op te treden;
  3. dat alleen iemand aan de verlossing, die in Christus is, deel kan hebben door persoonlijk geloof en bekering, en dat van een erfelijke of sacrementele zaligheid geen sprake mag zijn;
  4. dat alle oprecht gelovigen in Jezus Christus geroepen en verplicht zijn, de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de Gemeente, welke het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest is, zich te verenigen en zich te onderwerpen aan de verordeningen, welke het hoofd der Gemeente gegeven heeft.
  5. dat de Heere Jezus twee instellingen gegeven heeft, namelijk de Doop (in onderscheiding van besprenging) en het Avondmaal (in onderscheiding van een blote plechtigheid of een misoffer).

Doel  van de Gemeente

Artikel 3

De Gemeente stelt zich ten doel

  1. de leden op te bouwen in het geloof, de liefde en de hoop en verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
  2. om overeenkomstig de bevelen des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Zijn koninkrijk, alsmede de kennis van den weg des Heils onder onze medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het Geloof en de Gemeenschap der Heiligen.

Fiscaal nummer van de gemeente: 002674257

Ingeschreven bij KvK nummer 76447669

Financiële verantwoording

Resultaat Resultaat Begroting
2022 2023 2024
Baten:
Vaste bijdragen en collecten 17.190 15.454 14.250
Overige inkomsten 1.629 3.693 750
Totaal 18.819 19.147 15.000
Lasten:
Predikbeurten 3.661 5.235 7.500
Overig pastoraal werk 70 0 1.500
Afdracht Unie en bestemmingscollecten 1.150 538 800
Huisvestingskosten 4.531 2.624 3.500
Algemene kosten 1.387 1.174 1.510
Energietransitie 17.778 1.127 0
Totaal 28.577 10.698 14.810
Resultaat -9.758 8.449 190

Contactgegevens

Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela
J. Oldenburgerstraat E 45
9663 RT  Nieuwe Pekela
E-mail: via Contactformulier

Bestuurssamenstelling

De leiding van de Baptisten Gemeente Nieuwe Pekela bestaat uit:
Consulent
Raadsleden
Diaconessen
Penningmeester
Secretaris

Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen:
Baptistengemeente Nieuwe Pekela maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van de coördinator volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Zie https://baptisten.nl/over voor meer informatie.